நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    தையல்;

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
கீழத்திய இசை மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாா் நடனம் மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
நுhடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
ஹதரட்ட நடனம்
பஹதரட்ட நடனம்
மாலை 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
துமிழ் மொழி வாரயிறுதி 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
ஆங்கில மொழி வாரயிறுதி 01 வருடம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் இலவசமாக
முன்பள்ளி நற்பகழ் 01 வருடம் 03 வயதுக்கு மேற்பட்ட கழிவூக் கட்டணம்
ஐதயல் வாரயிறுதி 06 மாதம் பாடநெறி கற்பதற்கான ஆHவம் கழிவூக் கட்டணம்
 

புதிய செய்திகள


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...