පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • පෙර පාසල්
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නැටුම්
 • දෙමළ භාෂාව
 • නාට්‍ය හා රංග කලාව
 • ජන නැටුම්
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
 • චිත්‍ර හා මුර්තී
 • මැහුම්
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
චිත්‍ර හා මුර්ති සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
නාට්‍ය හා රංගන කලාව සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
පහතරට නැටුම් සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධ්‍යා අවු: 01 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත නොමිලේ
පෙර පාසැල් දිවා අවු: 01 වයස අවු: 03 ට වැඩි සහනදායි ගාස්තු
මැහුම් සති අන්ත මාස 06 පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා කැමැත්ත සහනදායි ගාස්තු
 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...