පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • පෝෂණ වැඩමුළුව
  • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරු දින)
  • ළමා දිනය
  • උපහාර උළෙලවල්
  • පෙරපාසල
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
  • රුක් රෝපණ
  • ශ්‍රමදාන වැඩසටහන
  • සිගිති පොල
  • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්