පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • පෙරහැර
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • වෙසක් කූඩු තරඟ
  • දන්සැල්
  • පිරිත්
  • ධර්ම දේශනා
  • ශීල ව්‍යාපාර
  • භාවනා වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්