நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    கணனி

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்

கீழத்திய நடனம்
குறுங்கால 01 வருடம்

வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே
பறை சாற்றல் குறுங்கால 01 வருடம்

வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே.
ஓவியக் கலை குறுங்கால 01 வருடம்

வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே.

தமிழ் மொழி
குறுங்கால 01 வருடம்

வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே.
ஆங்கில மொழி குறுங்கால 01 வருடம்

வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே.
முன் சிறுபராய அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி குறுங்கால 01 வருடம்
சிறிய பிள்ளைகளுக்கு மாதாந்தம் ரூபா. 300.00 மற்றும்
கஷனிப் பயிற்சி குறுங்கால 01 வருடம் வயது வந்த பிள்ளைகளுக்கு 06 மாத காலத்திற்கு ரூபா 6000.00

ஆக்கப்பூHவ நடனம்
குறுங்கால 01 வருடம் வருடாந்த பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 250.00 மாத்திரமே.
 

புதிய செய்திகள