පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
  • පරිගණක
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
පහතරට නැටුම් කෙටි කාලීන අවු: 01
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
බෙර වාදනය කෙටි කාලීන අවු: 01
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
චිත්‍ර කලාව කෙටි කාලීන අවු: 01
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
දෙමළ භාෂාව කෙටි කාලීන අවු: 01
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
ඉංග්‍රීසි භාෂාව කෙටි කාලීන අවු: 01
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන කෙටි කාලීන අවු: 01
මාසිකව රු. 300.00ක් පමණි
පරිගණක පුහුණුව කෙටි කාලීන අවු: 01 කුඩා ළමුන් සදහා මාසිකව රු.300ක් සහ,
වැඩිහිටි ළමුන් සදහා මාස 06ක් සදහා රු.6000.00කි.
නිර්මාණාත්මක නැටුම් කෙටි කාලීන අවු: 01 වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 250.00ක් පමණි
 

නැවුම් පුවත්