පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • ජන කවි වැඩසටහන
  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග
  • ගීත රස වින්දන
  • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

නැවුම් පුවත්