நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    ஆங்கில மொழி
•    நாட்டாH நடனம்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம்
பாடநெறி கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வா இறுதி 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
கீழத்திய இசை மாலை 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாH நடனம் வா இறுதி 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் வா இறுதி 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
உடல் உள அபிவிருத்தி மாலை 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
தமிழ் மொழி மாலை 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்
ஆங்கில மொழி மாலை 01 வருடம் பாடநெறி தொடHபாக காட்டுகின்ற விருப்பம் இலவசம்

 

ghlnewp fhynay;iy
 

புதிய செய்திகள