පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • ජන නැටුම්
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා
කාල සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම
සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය
පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සන්ධ්‍ය අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති අන්ත අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
චිත්‍ර හා මුර්ති සති අන්ත අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
කායික හා මානසික සංවර්ධන සන්ධ්‍ය අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍ය අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධ්‍ය අවු: 01 පාඨමාලාවට දක්වන කැමැත්ත නොමිලේ
 

නැවුම් පුවත්