පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • අපරදිග සංගීතය
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 2.00
වසරයි ශිෂ්‍යයා දක්වන කුසලතාව, වයස් මට්ටම නමස්නාරය/ව්‍යායාම/පාසරඔ/අත්සරඹ නැත
පහතරට නර්තනය සදුදා/සිකුරාදා ප.ව. 3.00 - ප.ව.  6.00 වසරයි ශිෂ්‍යයා දක්වන කුසලතාව, වයස් මට්ටම නමස්නාරය/ව්‍යායාම/පාසරඔ/අත්සරඹ නැත
චිත්‍ර හා මූර්ති ඉරිදා ප.ව. 4.00 - ප.ව. 6.00/බදාදා ප.ව. 1.30 - ප.ව. 4.00 වසරයි ශිෂ්‍යයා දක්වන කුසලතාව, වයස් මට්ටම විෂය කරුණු හදුන්වා දීම/ප්‍රකාශන චිත්‍ර/ද්‍රව්‍ය බලා ඇදීම/මානව රූප ඇදීම නැත
පෙරදිග සංගීතය අගහරුවාදා/බදාදා ප.ව. 2.30 – ප.ව. 6.00 වසරයි ශිෂ්‍යයා දක්වන කුසලතාව, වයස් මට්ටම ස්වර සප්තකය/ස්වර අභ්‍යාස/ස්වරස්ථාපන ගීත/රාග/ජන ගී නැත
දෙමළ භාෂාව සිකුරාදා ප.ව. 4.00 - ප.ව. 6.00/ඉරිදා ප.ව. 1.30 - ප.ව. 4.00 වසරයි අවම වශෙයන් පාසෙල් 2 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලැබීම භාෂාව හදුන්වා දීම/උච්චාරණය/දෙමල හෝඩිය/ව්‍යාකරණ මුලධර්ම නැත
අත්කම් සිකුරාදා/සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 1.00 වසරයි පාසල් හැරගිය සහ වැඩිහිටි අය සදහා මැහුම්/පැච් වර්ක්/මදුරු දැල්/සාරි වර්ක්/බතික්/වැටෙකයියා ආශ්‍රිත නිර්මාණ/රේන්ද ගෙතීම/නූල් ගෙතීම

නැත
නව නිර්මාණ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30/සෙනසුරාදා ප.ව. 1.00 - ප.ව. 4.00 වසරයි ශිෂ්‍යයා දක්වන කුසලතාව, වයස් මට්ටම නැත
නාට්‍ය හා රංග කලාව සදුදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30/සෙනසුරාදා ප.ව. 2.00 - ප.ව. 6.00 වසරයි පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය තරුණ පිරිස නැත
 

නැවුම් පුවත්