நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடல் உள வளHச்சி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
ஊடரட்ட நடனம் மாலை 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
ஆரம்ப பயிற்சி / பா சரம்ப / கொட சரம்ப / மங்களம் நடனம் / தாள அசைவூ / வண்ணம் பாரம்பாpயம்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
பஹதரட்ட நடனம வார இறுதி 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
இலங்கம் சரம்ப / கமன் மாத்ரா / பாடல் நடன ஆக்கம் / சரம்பா வல்லி தெவொல் பத
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாH நடனம் வார இறுதி 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
வளைவூப் பயிற்சி / ஆரம்ப உடற் பயிற்சி / எளிதான செய்யூள் மீதான நடனம் / ‘கொட சரம்ப் / நாட்டாH நடனம் பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
வார இறுதி 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
இயற்கை அலகு மற்றும் மனித உருவங்கள் / அலங்கார வடிவவக் கலை / மனித உருவ்கள்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம் ஓலிஇ நாத அறிமுகம் / வயலின் தொகுதி மற்றும் இசைத்தல் / இந்துஸ்தானி தளங்கள் /  தப்லாவின் தொகுதி / இராகங்களின் அறிமுகம்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
சோதிடவிலல் மாலை 01 வார இறுதி
சோதிட விஞ்ஞானம் ஏற்பராக இருந்தல்இ விழங்கக்கூடிய திறன் மற்றும் ஆHவம் சோதிடக் கலையின் அறிமுகம் / ​ேசாதிடக் கலையின் வரலாறு . சாமிமாா்களின் கற்பித்தல் / கோள் மண்டலத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
தமிழ் மொழி மாலை 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
துமிழ் அகராதி / பலதரப்பட்ட வகுப்பகளுக்கு உட்பட்டதாக / பாடப் புத்தகம் / சிறிய சொற்கள் / எழுவாய் மற்றும் பயனிலைச் சொற்கள் / இலக்கணம்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
ஆங்கில மொழி மாலை 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
புலதரப்பட்ட வகுப்பகள் தொடHபான பாடப் புத்தகம் / இலக்கணம் / இடை சொற்கள் / சொற்கள் ஃ கால மாற்றம பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
உடல் உள வளHச்சி வார இறுதி 01 வார இறுதி
நுல்ல உடல் யோக்கியத்துவம் கராதே விளையாட்டின் அடிப்படையான சிற்ப முறைகள் / உடற் பயிற்சி / அடிப்படையான யோகாசனங்கள்
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
கீழத்திய இசை மாலை 01 வார இறுதி
விடயம் மீதான ஆHவம்
சோரங்கள் பயிற்சி / இராகங்கள் மீதான பயிற்சி / புத்தாக்கங்கள் / இசை கருவிகள் இசைத்தல் மீதான பயிற்சி
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00 மாத்திரமே
 

புதிய செய்திகள