පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය මූලික අභ්‍යාස/පා සරඹ/ගොඩ සරඹ/මංගලම් නර්තන/තාලානුකූල චලන/වන්නම් සම්ප්‍රධාය ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
පහතරට නර්තනය සති අන්ත වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය ඉලංගම් සරඹ/ගමන් මාත්‍රා/ගායන නර්තන නිර්මාණ/
සුරඹා වල්ලි දෙවොල් පද
ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති අන්ත වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය නම්‍යතා අභ්‍යාස/මූලික සරඹ/සරල කවිවලට නර්තන/ගොඩ සරඹ/ජන නැටුම් ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
චිත්‍ර හා මූර්ති සති අන්ත වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය ස්වභාව සෞන්දර්ය හා මානව රූප/මොස්තර කලාව/මානව රූප ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම ශබ්දය,නාදය හඳුන්වා දීම/වයලීනයේ කොටස් හා වාදනය/හින්දුස්ථානී තාල/තබ්ලාවේ කොටස් /රාග හඳුන්වාදීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
ජෝතිෂ්‍යවේදය සන්ධ්‍යා වසරකි ජෝතිෂ්‍ය විදයාව පිළිගන්නෙකු වීම, තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව හා උනන්දු වීම. ජෝතිර් විද්‍යාව හඳුන්වා දීම/ජෝතිෂ ඉතිහාසය/සාමිවරුන්ගේ ඉගැන්වීම/සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය හඳුන්වා දීම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය දෙමළ හෝඩිය/විවිධ ශ්‍රේණිවලට අදාළ/පෙළපොත/සරල වචන/උක්ත ආඛ්‍යාත පද/ව්‍යාකරණ ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධ්‍යා වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය විවිධ ශ්‍රේණිවලට අදාළ/පෙල පොත/ව්‍යාකරණ/නිපාත/වචන/කාල ප්‍රභේද ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත වසරකි මනා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය කරාතේ ක්‍රීඩාවේ මූලික ශිල්ප ක්‍රම/ශාරීරික අභ්‍යාස/යෝගා මූලික ක්‍රම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
පෙරදිග සංගීතය සන්ධ්‍යා වසරකි විෂය කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වය ස්වර පුහුණුව/රාග ආශ්‍රිත හැදෑරීම/නව නිර්මාණ/සංගීත භාණ්ඩ වාදන පුහුණුව ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.300 ක් පමණි
 

නැවුම් පුවත්