நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

உடரட்ட நடனம் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
பஹதரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் உடரட்ட நடனத்தின் சாஸ்தாPய நடன அனைத்தும்இ சாதாரன தர மற்றும் உயHதர பாட விதானத்திற்குhpய மற்றும் பல்கலைக்கழகம் வரையான நடன கற்பித்தல். சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
புத்தாக்கம் மற்றும் நாட்டாா் நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் பஹதரட்ட நடனத்திற்குhpய அடிப்படையான கற்பித்தல்களான பயிற்சிகள்இ பஹதரட்ட சாஸ்தாPய நடன அங்கங்கள் மற்றும் சபதாரண தர பாடவிதானம் சாH மற்றும் பல்கலைக்கழகம் வரையான நடன கற்பித்தல்கள் சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் பாரம்பாpய மற்றும் பாரம்பாpயமல்லா நடன அங்கங்களின் களப்பினத்தால் நடன ஆக்கங்களை மேற்கொள்ளல் சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் பாரம்பாpய நாட்டாH பாடல் நாதங்கள் மற்றும் நிகழ் காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நாங்களை உபயோகித்து நாட்டாH இசைம ற்றும் சாஸ்தாpய இசை ஆக்கங்களை செய்தல் சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் நாடக பிரதி எழுதல் மற்றும் இயக்குதல் மற்றும் தயாhpத்தல்இ நடித்தல் எனும் அடிப்படை அங்கங்கள் உட்படுத்தப்பட்ட நாடகமொன்றை தயாhpத்தல் சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் வார இறுதி 01 வருடம் 05 வயதை பூரஷப்படத்தி இருந்தல் ஒரு முன் மாதிhpயான நபரொருவரை உருவாக்கல் பொருட்டு அறிவூ மற்றும் திறமைகளை வளHத்து வெளிப்பாடு மற்றும் படிவப் பாரம்பாpய நில அலங்காரம் போன்ற செய்முறை செயற்பாடுகளின் திறமைகளை வளHத்தல் சகல பாடநெறிகளை கற்பதற்கு ரூபா. 200.00
 

புதிய செய்திகள