පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය
සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම උඩරට නර්තනයේ ශාස්ත්‍රිය නර්තන සියල්ල සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විෂය නිර්දේහයට අයත් හා විෂ්ව විද්‍යාලය දක්වා නර්තන ඉගැන්වීම. සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම පහතරට නර්තනයට අදාළ මූලික ඉගැන්වීම් වන සරඔ, පහතරට ශාස්ත්‍රිය නර්තනාංග, සහ සාමාන්‍ය
පෙළ විෂය නිර්දේශයට අයත් හා විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා නර්තනය ඉගැන්වීම
සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
නව නිර්මාණ සහ ජන නැටුම් සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික නොවන නර්තන කොටස් සංකලනය තුලින් නර්තන නිර්මාණය කිරීම සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම සාම්ප්‍රධායික ජන ගි නාදමාලාවන් හා නූතනයේ භාවිතා වන නාද මාලාවන් භාවිතා කර ගනිමින් ජන සංගීතය හා ශාස්ත්‍රීය සංගීත නිර්මාණය කිරීම සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම නාට්‍ය පිටපත් රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය හා නිෂ්පාදනය රංගනය යන මූලික අංග ඇතුළත් කරගෙන නාට්‍යයක් බිහි කිරීම. සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
චිත්‍ර හා මූර්ති සති අන්ත අවුරුදු  01 වයස අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ කර තිබීම සුසමාහිත පුද්ගලයකු බිහි කිරීම සඳහා දැනුම සහ කුසලතාවයන් වර්ධනය කර ගනිමින් ප්‍රකාශන හා මොස්තර සාම්ප්‍රදායික භූමි දර්ශන ආදී ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් යටතේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීම. සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රු.200.00
 

නැවුම් පුවත්