පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප‍්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ධර්ම දේශනා
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • පෙරහැර
 

නැවුම් පුවත්