நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    புத்தாண்டு விழா / உறவினா சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் இடல்
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம

 

புதிய செய்திகள