நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

  • உடரட்ட நடனம்
  • உடல் உள அபிவிருத்தி (கராதே)
  • ஆக்கப்பூHவமான நடனம்
  • அருங்கைப்பணிகள்
  • கீழத்திய மற்றும் நாட்டாH இசை
  • நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
  • ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
+பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி)
பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் மாலை 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
ஆக்கப்பூHவ நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் மாலை 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு 150.00
இசை மாலை 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
அருங்கைப்பணி வார இறுதி 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
நாடக அரங்கக் கலை வார இறுதி 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
யோகாக் கலை மாலை 01 வருடம் பாடசாலை விடய பரப்பு
150.00
ஒப்பனை மாலை 06 மாதங்கள் பாடசாலை விடய பரப்பு 6000.00
150.00
 

புதிய செய்திகள