පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම
  • අත්කම්
  • පෙරදිග හා ජන සංගීතය
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • චිත‍්‍ර හා මුර්ති
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලින
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
නිර්මාණාත්මක ජන නැටුම් සන්ධ්‍යා අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
චිත‍්‍ර හා මුර්ති සති අන්ත අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
සංගීතය සන්ධ්‍යා අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
අත්කම් සති අන්ත අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
නට්‍ය රංග කලාව සන්ධ්‍යා අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
යෝග ශිල්පය සති අන්ත අවු: 01යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 150.00
රූපලාවන්‍ය සන්ධ්‍යා මාස: 06යි බල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිය හා කැමැන්ත 6000.00
150.00
 

නැවුම් පුවත්