පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඓතිහාසික නාමයක් උරුම කරගත් ගාලූ පුරවරයේ ඓතිහාසික පදනම් අරක්‍ෂා කර ගනිමින්ද ප‍්‍රදේශයට ආවේනික හා පොදු සංස්කෘතික උරුමයක් රැකගනිමින් හා සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරකින ප‍්‍රජාව සවිගන්වමින් නවීනත්වයට ගැලපෙන ලෙසින් දිස්ත‍්‍රික්කයේ සෙසු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සමග සුහදශිලිව ප‍්‍රබල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉදිරියට යමින් නැගී සිටිමයි.

මෙහෙවර

ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ හික්කඩුව බල ප්‍රදේශයේ ඓතිහාසික උරුමය ආරක්ෂා කර ගනිමින් එය වැඩි දියුනු කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීමට දායක වෙමින් සංස්කෘතිකමය අනන්‍යතාවය බල ගන්වන ආයතනයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා උරුමය රැකගැනීමට හා පවත්වාගෙන යාමට සහාය වීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ සාධනය වන සේ උචිත සංස්කෘතිකමය වටපිටාවක් ප‍්‍රදේශීය වශයෙන් ගොඩනැගීම.
  • සංස්කෘතිකමය වශයෙන් පරිහානියට පත්වී ඇති කණ්ඩායම් හා ප‍්‍රදේශ, ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම් හා ප‍්‍රදේශ වශයෙන් හඳුනාගනිමින් ඔවුන් බල ගන්වන වැඩ සටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරිම.
  • සාධනිය සංස්කෘතිකාංග හඳුනාගැනිමට මං සැලසීම හා ඒ තුලින් ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සංස්කෘතිකමය හඩ ගැස්ම සකස් කර ගැනීමට සහයෝගය ලබාදීම.
  • ප‍්‍රදේශයට ආවේනික සංස්කෘතිකාංග රැකගැනීමට, සංරක්‍ෂණය කිරිමට හා ප‍්‍රවර්ධනය කිරිමට සහයදීම.
  • ප‍්‍රදේශයේ ජනාතවට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය නැතුවම බැරි ආයතනයක් බවට පත්කිරිමට කටයුතු කිරිම.

ඉතිහාසය

2012.07.28 වන දින අතිරේක ලේකම් H.D.S මල්කාන්ති මැතිණිය විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්