நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ஹிக்கடுவை கரலாசார நிலையம்


காலி மாவட்டத்தில் ஹிக்கடுவை பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். வரலாற்றுமிகுந்த காலி மாவடடத்தில் ஆடம்;பரமான சுற்றுhழ நகரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கலாசார அடயாளங்களை பேணுகின்ற ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம்.


 

புதிய செய்திகள