நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள்

•    தியான நிகழ்ச்சிகள்
•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    ஆசிhவாத பூஜைகள்
•    பெரகரா (ஊHவளம்)
•    போதிபூஜை

 

புதிய செய்திகள