நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் வீதி நாடக நிகழ்ச்சிகள்
•    பெத்துரு சாதய (இசை விழா)
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்கள் மற்றும் கலை விழா
•    கலாசார ஊHவளம்
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல் ரசனை
•    கலாசார மாலை
•    மனப்பெண்கள் காட்சி ‘அளுத் சஹல் மங்கள்ய’

 

புதிய செய்திகள