நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா ஃ உறவினH சந்தித்தல் ஃ தலை எண்ணெய் இடல் விழா.
•    ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசாக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
•    “கிழக்கின் வசந்தம்’” நிகழ்ச்சி.

 

புதிய செய்திகள