පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නර්තනය
 • කායික හා මානසික සංවර්ධනය (කරාතේ)
 • අපරදිග සංගීතය
 • නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම්
 • සාම්ප්‍රදායික අත්කම් කලාව
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නර්තනය
 • දෙමළ භාෂාව
 • නාට්‍ය හා රංග කලාව
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
 • චිත්‍ර හා මුර්තී
 • රූපලාවන්‍යය
 • ජ්‍යෙතිෂය
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල
සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගත පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
චිත්‍ර හා මුර්ති සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
කායික හා මානසික සංවර්ධන සති අන්ත අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
පහතරට නර්නනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
නාට්‍ය හා රංග කලාව සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 06ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් පාසල් විෂය නිර්දේශය නොමිලේ
ජ්‍යෙතිෂය සන්ධ්‍යා අවුරුදු: 01 අවු: 15ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් නොමිලේ
රූපලාවන්‍ය සන්ධ්‍යා මාස: 06
අවු: 15ට වැඩි ඕනෑම අයෙක් සුළු මුදලක් අයකෙර්
 

නැවුම් පුවත්