පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජනකවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
 • කිරි ඉතිරිමේ මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදී නාට්‍ය සංදර්ශනය
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික හා කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දනය
 • ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
 • ගුංගරු මංගල්‍යය
 • අස්වැන්න කලා මංගල්‍යය
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 • මනාලියන් දැක්ම
 • අළුත් සහල් මංගල්‍යය
 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...