நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள அபிவிருத்தி
•    முன்பள்ளி
•    கீழத்திய இசை
•    பஹத்தரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    இசை
•    நடனம்
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை (குறும் ஃ வாரஇறுதி) பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள்
புhடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல பாசரம்ப/கொட சரம்ப/வண்ணம்/யக் அனும/ஆவத்தும/அச்னே/கொளுமுர/பலதரப்பட்ட புள்ளி அளவூகள் பிரகாரமான நடன பாடல்கள்

பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

பஹத்தரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல சித்தாந்தங்கள் (கோட்பாடுகள்)/பா சரம்ப/வண்ணம்/எளிய கவிதாளங்கள/சரம்பா வல்லிய/கிhpதேவி/தெல்மே/நாகராக்ஷ/வடிங்கபட்டுன/பாடல்கள் பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல பாடல் மற்றும் கோட்பாடுகள்/இசைத்தல் பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

ஓவிய கலை வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல கூற்று ஓவியங்கள்/உயிH உருவங்கள்இ மிருக/உருவங்கள்இ மனித உருவங்கள்/வடிவங்கள்இ பாரம்பாpய ஆக்க அலங்காரங்கள் /சிற்பம் பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

ஆங்கில மொழி வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

துமிழ் மொழி வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

உடல் உள அபிவிருத்தி வார இறுதி 01 வருடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்றிருந்தல பதிவூக் கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 300.00 மட்டுமே

 

புதிய செய்திகள


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...