පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසැල්
  • පෙරදිග
  • පහත රට
  • දෙමළ භාෂාව
  • සංගීතය
  • නැටුම්
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලා හැදැරිම සදහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම පා සරඹ/ගොඩ සරඹ/වන්නම්/යක් ඇනුම/ආවැද්දුම/අස්නේ/කොළුමුර/විවිධ නිත් මාත්‍රාවට අනුව නර්තන ගායනා ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම සිද්ධාන්ත/පා සරඹ/වන්නම්/සරල කවිතාල/සුරඹා වල්ලිය/ගිරිදේවි/තෙල්මේ/නාගරාක්ෂ/වඩිග පටුන/ගායනා ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම ගායනා හා සිද්ධාන්ත/වාදනය ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
චිත්‍ර කලාව සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම ප්‍රකාශන චිත්‍ර/ජිව රූප, සත්ව, මිනිස්/මෝස්තර සම්ප්‍රදායික නිර්මාණ සැරසිලි/මූර්ති ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි අයෙකුවීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00 පමණී
 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...