පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
 • කිරි ඉතිරීමේ මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය වීදි නාට්‍ය සංදර්ශන
 • සංස්කෘතික පෙැහැර
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
 • ප්‍රතිභා තරග
 • ගීත අසවින්දන
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...