පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොස්ගම පිහිටුවා ‍තිබෙන, සීතාවක සංස්කෘතික ...
සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොස්ගම පිහිටුවා ‍තිබෙන, සීතාවක සංස්කෘතික ...

சீதாவக கலாசார நிலையம்

இலங்கை மேற்கு மாகாண கொழும்பு மாவட்ட சீதாவக பிரதேச செயலகப் பிhpவில் கொச்கமையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள சீதமாவக கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீH.

எமது சேவைகள்

නර්තන කණඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

பறைசாற்றுக் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

බෙර වාදන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள