පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොස්ගම පිහිටුවා ‍තිබෙන, සීතාවක සංස්කෘතික ...
සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොස්ගම පිහිටුවා ‍තිබෙන, සීතාවක සංස්කෘතික ...

සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොස්ගම පිහිටුවා ‍තිබෙන, සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

බෙර වාදන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්