පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கடுவெள ஸாந்தாலோககமை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கொழும்பு மாவட்டத்தில்இ கடுவலை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அத்துருகிhpயா ஸாந்தாலோககமையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மஹரகமை கலாசார நிலையத்திற...
கடுவெள ஸாந்தாலோககமை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கொழும்பு மாவட்டத்தில்இ கடுவலை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அத்துருகிhpயா ஸாந்தாலோககமையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மஹரகமை கலாசார நிலையத்திற...

கடுவெள கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கொழும்பு மாவட்டத்தில்இ கடுவலை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அத்துருகிhpயா ஸாந்தாலோககமையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மஹரகமை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

எமது சேவைகள்

இசை கருவிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

பறைசாற்றுக் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

‘ஜயமங்கள காதா’ / ‘அஷ்டக’ / பாடல் குழுகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள