පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කඩුවෙල  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අතුරුගිරිය ශාන්තා ලෝකගම පිහිටුවා ඇති කඩුවෙල සංස්කෘතික ...
කඩුවෙල  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අතුරුගිරිය ශාන්තා ලෝකගම පිහිටුවා ඇති කඩුවෙල සංස්කෘතික ...

කඩුවෙල  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අතුරුගිරිය ශාන්තා ලෝකගම පිහිටුවා ඇති කඩුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්