පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர கலாசார நிலையம்

ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தினுள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீH.  ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழக க...
ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர கலாசார நிலையம்

ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தினுள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீH.  ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழக கலை...

ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர கலாசார நிலையம்

ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தினுள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீH.  ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழக கலை பேரவையின் நேரடி மேம்பாHவையின் கீழ் செயற்படுகின்ற கலாசார நிலையம் பல்கலைக்கழகத்தின் கலை அலுவல்கள் தொடHபாக தமது பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது.

எமது சேவைகள்

நடன குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா : 1250.00

 

ஜயமங்கள காதா

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா : 1000.00

 

நடன ஆடைகள்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கூட்டம் மொத்த உடைக்காக) ரூபா : 1000.00

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...