පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Sri Jayawardanapura University Cultural Center

You are welcome to Sri Jayawardanapura University Cultural Centre.  This centre which functioned under University Arts Council assists in ...
Sri Jayawardanapura University Cultural Center

You are welcome to Sri Jayawardanapura University Cultural Centre.  This centre which functioned under University Arts Council assists in ...

Sri Jayawardanapura University Cultural Center

You are welcome to Sri Jayawardanapura University Cultural Centre.  This centre which functioned under University Arts Council assists in undertaking art and culture related activities in the university campus.

Our Services

Dancing Groups

Rs. 1250/- per artist

 

Jayamangala Gatha

Rs. 1000/- per artist

 

Costumes

Rs. 1000/- for one item

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...