පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ෂදයේ ...
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ෂදයේ සෘ...

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ෂදයේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා කටයුතු සදහා සිය දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1250.00

 

ජයමංගල ගාථා

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (සම්පූර්ණ නර්තන ඇදුම් එක් කට්ටලයක් සදහා) - රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...