පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරයට යාබදව පිහිටා ඇති මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාදිවෙල ග්‍රා...
මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරයට යාබදව පිහිටා ඇති මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාදිවෙල ග්‍රා...

மஹரகம கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் தலை நகரமான ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர கோட்டை நகரத்திற்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள மஹரகமை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு சொந்தமான மாதிவெலை கிராமத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மஹரகமை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

නාට්‍ය/නර්තන පුහුණුවීම සඳහා පැයකට රු. 200.00
උත්සව කටයුතු සඳහා පුටු ශබ්ද උපකරණ ඇතුලත්ව රු.3000.00

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

මිල ගණන් සාපේක්ෂ වශයෙන් වෙනස් වේ.

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව දර්ශන වාර දෙකක් සඳහා රු. 1500.00

 

பறைசாற்றுக் குழுகளை வழங்கல்

පිරිතක් සඳහා රු. 2750.00
පෙරහැරක් සඳහා රු. 2000.00
බණ සඳහා රු. 1600.00

 

අෂ්ඨක/ජයමංගල ගාථා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව අෂ්ඨක සඳහා රු. 5000.00
වර්තමාන ගාස්තුව ජයමංගල ගාථා සඳහා රු. 800.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (පිළිගැනීමේ උත්සව/විවාහ උත්සව සඳහා)

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

புதிய செய்திகள