පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශයටයි.
කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශයටයි.

කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සදහා රු: 1500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සදහා රු: 2000.00

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සදහා රු: 1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සදහා රු: 2000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 1000.00

 

නැවුම් පුවත්