පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Colombo University Cultural Center

You are welcome to Colombo University Cultural Centre located in the University of Colombo in Thimbirigasyaya Divisional Secretariat Divis...
Colombo University Cultural Center

You are welcome to Colombo University Cultural Centre located in the University of Colombo in Thimbirigasyaya Divisional Secretariat Divis...

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පිහිටුවා තිබෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය සංස්කෘතික මධඨස්ථානයටයි.

Our Services

Services

This page is under construction

 

Latest News


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...