පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අන්තර් පීඨ භක්ති ගීත තරඟාවලිය 2015

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩලය සමඟ එක්වී පවත්වනු ලබන අන්තර්පීඨ පොසොන් භක්තිගීත තරඟය 2015 ජූනි මස 04 වන දින විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...