පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • විශේෂ දින සැමරුම් උත්සව
  • ළමා දිනය
  • වැඩිහිටි සත්කාරක වැටසටහන්
  • පෙර පාසල්
  • ශ්‍රමදාන
  • සිගිති පොළ
  • විශ්‍රාමික සුහද හමු
  • පෝෂණ වැඩමුළුව - ගර්භනී මාතාවන් සදහා
  • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 

නැවුම් පුවත්