පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දමිළ සිසු සිසුවියන්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් දමිළ සංස්කෘතික උත්සවයක් වන නවරාත්‍රී උත්සවය අති උත්කර්ශවත් ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයේ ගරු උපකුලපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව 2015 ඔක්තෝබර් 23 වන දින සවස 6.30 ට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. දමිළ චාරිත්‍රානුකූලව සරස්වතී පූජාව ද පවත්වන අතර විවිධ දමිළ සංස්කෘතිකාංග රැසක් ද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...