පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දම්පාට හැන්දැව

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ අධ්‍යයන‍  / අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ රසවින්දනය සහ උසස් ගිත හදුන්වාදිම  පිණිස මාසිකව "දම්පාට හැන්දැව" නමින් සැම මසකම අවසන් සතියේ බදාදා දින ගීත රසවින්දන වැඩසටහනක් ප.ව. 6.30 ට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය අසල පැවැත්වෙන අතර ගීත රසවිදින්න ,ගීත ගැන කතා කරන්න කැමති හැමෝටම ඒ සදහා සහභාගි විය හැකිය.

ප්‍රථම වැඩසටහන  2015.09.30 වන දින ප.ව. 6.30 ට පැවැත්වෙන අතර මේ සඳහා ප්‍රවිණ ගීත රචක ආචාර්ය ප්‍රණිත් අභයසුන්දර මහතාද සහභගිවිමට නියමිතය.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...