පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය මඟින් ජපානයේ එහිමෙ ප්‍රාන්තයේ මත්ස්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය හා ඒකාබද්ධව මත්ස්‍ය ආහාර හා පෝෂණය සම්බන්ධව ප්‍රදර්ශනයක් හා වැඩමුළුවක් 2015/07/02 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා සුමංගල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

ඒ සඳහා අප සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් මත්ස්‍ය ආහාර ප්‍රායෝගිකව සකස් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ලාංකීය ධීවර සංස්කෘතියට අනූව විවිධ මත්ස්‍ය ආහාර සකස් කිරීම, පැරණි ගැමියා මාළු කල්තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ක්‍රම පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව දැනුවත් කරීම, අතීතයේ පටන් ධීවරයින් ගායනා කල ධීවර ගීත, ආදිය පිළිබඳව සකස් කරන ලද නිර්මාණාත්මක ප්‍රදර්ශන කුටියක් මෙහිදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...