පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මා පිය වන්දනා වැඩසටහන 2015

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිතව පවත්වාගෙන යනු ලබන බෙල්ලන්තර මිත් සෙවන ළමා නිවාසයේ දරු දැරියන් සඳහා මා පිය වන්දනා වැඩසටහනක් එම ආයතනය හා එක්ව 2015.06.12 වන දින පෙ. ව. 8.30 සිට එම ආයතන පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. එම දරු දැරියන් උදෙසා ගීත රසවින්දන වැඩසටහනක් එදින පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා සම්පත්දායකක්වය අප සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබා දෙනු ලැබේ.

 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...