පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මා පිය වන්දනා වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිතව පවත්වාගෙන යනු ලබන බෙල්ලන්තර මිත් සෙවන ළමා නිවාසයේ දරු දැරියන් සඳහා මා පිය වන්දනා වැඩසටහනක් එම ආයතනය හා එක්ව 2015.06.12 වන දින පෙ. ව. 8.30 සිට එම ආයතන පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. එම දරු දැරියන් උදෙසා ගීත රසවින්දන වැඩසටහනක් එදින පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා සම්පත්දායකක්වය අප සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබා දෙනු ලැබේ.

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...