පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • සබරගමු නැටුම්
 • පෙරපාසල්
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • අත්කම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නැටුම්
 • දෙමළ භාෂාව
 • නාට්‍ය හා රංගකලාව
 • චිත්‍ර හා මුර්තී
 • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්තද)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය බදාදා-ප.ව.2.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
සිකුරාදා-ප.ව.3.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
අවු: 03 අවශ්‍ය නොවේ අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර ඇත නොමිලේ
සබරගමු නර්තනය අඟහරුවාදා-ප.ව.2.30 සිට ප.ව.6.00 දක්වා අවු: 03 අවශ්‍ය නොවේ අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර ඇත නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සෙනසුරාදා-පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා අවු: 01 අවශ්‍ය නොවේ අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර ඇත නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සෙනසුරාදා-පෙ.ව.9.00 සිට පෙ.ව.11.00 දක්වා
ඉරිදා-පෙ.ව.9.00 සිට පෙ.ව.11.00 දක්වා
අවු: 01 අවශ්‍ය නොවේ දෙමළ හෝඩියේ සිට අ.පො.ස.සා/පෙළ දක්වා කතා කිරීමට හා ලිවීමට පුහුණු කිරීම නොමිලේ
බෙර වාදනය සිකුරාදා-පෙ.ව.3.00 සිට ප.ව.6.30 දක්වා
සෙනසුරාදා-ප.ව.3.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
කාලසීමවක් නැත අවශ්‍ය නොවේ මූලිකාංග වල සිට බෙර වැයීම හා සැකසීම දක්වා නොමිලේ
නාට්‍ය හා රංග කලාව ඉරිදා-ප.ව.2.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා කාලසීමවක් නැත පාසල් අධ්‍යයනය හදාරමින් සිටින අය මූලිකාංගවල සිට නාට්‍යකරණය සම්බන්ධ සියළු අංග සහිතව පාඨමාලාව විධිමත් වී ඇත නොමිලේ
අත්කම් බදාදා-ප.ව.2.30 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
සෙනසුරාදා-පෙ.ව.10.00 සිට ප.ව.12.00 දක්වා
අවු: 01 අවශ්‍ය නොවේ මූලිකාංග වල සිට සියළු නිර්මාණ සැකසීම හා අලෙවිය ද කිරීම නොමිලේ
නව නිර්මාණහා ගැමි නැටුම් අඟහරුවාදා-ප.ව.3.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
බ්‍රහස්පතින්දා-ප.ව.3.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා
අවු: 03 අවශ්‍ය නොවේ මූලිකාංග වල සිට නර්තන නිර්මාණකරණය දක්වා නොමිලේ
පෙර පාසල සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව.8.00 සිට පෙ.ව.11.00 දක්වා
අවු: 02 අවශ්‍ය නොවේ - රු:500.00
 

புதிய செய்திகள