පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
මූලික සරඹ,ශාන්ති කාර්ම හා ඒ ආශ්‍රිත ගායනා,තිත් ප්‍රබේද,වන්නම්
ගැමි නාටක,පාසල් විෂය ධාරාව
ජාතික නැටුම් විභාග සඳහා සූදානම් කිරීම.
නොමිලයේ
බෙර වාදනය වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
බෙර සරඹ,හුරු නුහුරු සරඹ,
සුරල් සහිත සරඹ,මගුල් බෙර,හේවිසි වාදනය,විවිධ තිත්රූප අනුව වාදනය,
ගායනය සමග වාදනය.
නොමිලයේ
නව නිර්මාණ නැටුම් වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
උඩරට වන්නම් නිර්මාණ,ජන නැටුම් නිර්මාන,ගීත සදහා නාර්තන නිර්මාණය,සාම්ප්‍රදායික නර්තන අංග නිර්මාණය,සාම්ප්‍රදායික ජන ක්‍රීඩා ජන
ගායනා සදහා නාර්තන නිර්මාණය
,
පහතරට, සබරගමු හා ඉන්දියානු
නර්තන ආශ්‍රිත නිර්මාණ
,බැලේ නර්තන
නොමිලයේ
පෙරදිග සංගීතය වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
ශාස්ත්‍රීය ගායනා පුහුණුව,සියලුම සංගීත භාන්ඩ පුහුණුව,(දේශීය/විදේශීය),
පාසල් විෂය නිර්දේශය හා සමගාමීව ප්‍රායෝගික පුහුණුව.
නොමිලයේ
ජන සංගීතය සති අන්ත (සෙනසුරාදා) වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
කටහඩ පුහුණුව,ගායන විධික්‍රම,
වාදන විධික්‍රම,දේශීය භාණ්ඩ වාදනය
නොමිලයේ
චිත්‍ර සති අන්ත, සන්ධ්‍යා කාල (සෙනසුරාදා) වසර 01 පෙර පාසල් වයසේ සිට ඉහළට ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් අයට හැදෑරීමට හැකිය
පාසල් විෂය නිර්දේශයට අදාළ, න්‍යායාත්මක ඉගැන්වීම්,විවිධ වර්ණ සංකලනය,චිත්‍ර බලා ඇදීම,
ප්‍රකාශන චිත්‍ර,මෝස්තර චිත්‍ර,
සිංහල රටා ලිය වැල්
,උඩරට
පැන්සල් චිත්‍ර
නොමිලයේ

වාර්ෂික ඇතුළත්වීමේ ගාස්තුව රු. 300.00 ක් පමණක් අයකරේ.

 

නැවුම් පුවත්