පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • ජන කවි වැඩසටහන
  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
  • ශාන්ති කර්ම පැවැත්විම
 

නැවුම් පුවත්