පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...