පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

  • உடரட்ட நடனம்
  • உடல் உள வளHச்சி
  • மெலத்திய இசை
  • முன்பள்ளி
  • ஆக்கப்பூHவ நடனம்
  • கீழத்தேய இசை
  • ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
  • பறைசாற்றல்
  • குருத்தோலை அலங்காரங்கள்
 

புதிய செய்திகள